Útočný systém založený na clonení hráča s loptou (pick and roll)

Bohunický  |  útok  |  02.10.2012

Jeden z útočných systémov trénera ŽeljkaObradoviča má za ciel vytvoriť a správne vyriešiť presilovú, alebo nerovnovážnu situáciu na základe využitia clony na hráča s loptou, ktorej však predchádzajú jednotlivé dielčie kombinácie (clona bez lopty, hoď a bež ... ). Aby mohol byť akýkoľvek útočný systém účinný; je potreba zvládnuť' herné činnosti jednotlivca, na základe ktorých mažeme byť v danom systéme kreatívnejší, v spôsobe atakovania súperovho koša. Zdokonaľovanie individuálnych činností, by sme mali aplikovať' v akejkoľvek vekovej kategórii (v mládežníckych kategóriách by to mala byť prioritou tréningových jednotiek),pretože neustálim drilom jednotlivej kombinácie z daného systému, si hráč zlepšuje svoje HČJ a tým pádom zlepšuje efektivitu celého systému. Princíp systému nespočíva v chaotickom zahratí kombinácie, ale podľa reakcie obrany naučiť útočníkov, aby dokázali najefektívnejšie vyriešiť kombináciu, pričom musia dodržať ciel systému (zakončenie s vymezeného územia, alebo volná strela za 3b). V jednotlivých schématoch si ukážeme základné fungovanie systému, na základe reakcie obrany. Hráči vedený trénerom Obradovičom, trénujú jednotlivé kombinácie v dvojiciach, trojiciach, bez obrany, pričom simulujú pohyb podle obranných riešení. V takomto tréninku dokážu hráči vydržať s max. koncentráciou na detaily, ktoré tréner po nich vyžaduje až 90min. Detail a precíznosť', dve základné slová v tréninku výchovy mladých hráčov na Balkáne. 

  

Obr. 1a

Útočný systém začína v rozostavení "box" 1-2-2, pričom hráči na pozícii pivotov začínajú v hornom postavení. Hráči na perimetrisú v postavení u koncovej čiary. Prvá prihrávka smeruje na hráča, ktorý je lepší v hre v dolnom postavení, v našom prípade to je hráč č.5

Obr. 1b

Uvoľnenie hráčov č.4 a č.5 môže prebehať po vzájomnom zaclonení, tým docielime v prípade prebrania ich obrancami, výškovú I silovú, alebo rýchlostnú nerovnováhu. V pripadeopcíe, „pick and roll" priamo na rozohrávača, obrancovia nie sú schopný hrať agresívny predskok.

 

Obr. 2

Systém pokračuje zbehom rozohrávača okolo hráča č.5 a následným clonením pre hráča č.2. Rozohrávač by mal rozum ne pracovať s kombináciou hoď a bež okolo pivota, pretože už v tejto situácii, môže nastať' jednoduché zakončenie (jednoduchá strela, alebo nájazd v prípade situácie na obr. 7)

Zároveň na sírane pomoci prebieha clona do hĺbky, ktorá musí byť aktívna, aby vazala na seba pozornosť' obrany.

Ak obrana rieši kombináciu clony medzi hráčmi č.1.a č.2 prebraním, naskytá sa v ďalšom útoku využiť' na pozícii rozohrávača vyššie krídlo, ktoré je schopné po zaclonení využiť' hru 1/1 v dolnom postavení.

Obr.3
Hráč č.2 pokračuje na "handoff“ odovzdávku s hráčom č.5. Ďalší priebeh je v závislosti od riešenia obrany. V prípade, že obranca hráča č.2 ide rovnakou cestou ako jeho útočník a obranca hráča č.5 nerobí predskok, vniká hráč č.2 do vymedzeného územia driblinkom, pričom sa mu otvárajú štyri možnosti asistencií a jedna na zakončenie. Hráč č.5 prudko roluje do vymezéného územia, kde si vytvára priestor na prihrávku. Veľmi dôležitý je pohyb útočníkov na trojkovom oblúku v prípade nájazdu hráča č.2 a následnej výpomoci ich obrancov. Pohyb je po smeru driblujúceho hráča.

 

 

 

Obr. 4
Na schémate je znázornené útočné riešenie v prípade, že obranca hráča č.2 si skracuje cestu medzi útočníkom č.5 a jeho obrancom (preklzava). V tomto momente hráč č.2 má pozíciu na strelu(nie je to priorita), preto aktívnym driblinkom viaže na seba svojho obranou, aby bol v pohybe smerom k nemu. Zmenou smeru a postavením clony od hráča č.5 využíva „pick and roll". Hráč č.5 rýchle roluje do vymedzeného územia a hráč č.2 podľa reakcie obrany distribuuje lopty spoluhráčom, alebo zakončuje sám. Tento spôsob clony na hráča s loptou, kedy dostávame obrancu do proti pohybu je veľmi efektívny.

Obr. 4a

Na obr. 4a je znázornené ideálne riešenie spolupráce vysokých hráčov, pri najčastejšej reakcií obrany, kedy s rolujúcim hráčom č.5 vypomáha obranca hráča č.4. Obranca hráča č.3 nejde do výpomocí z dôvodu, že na tejto pozícii je excelentný strelec za 3b.
Dôležitú rolu zohráva hráč č.5, ktorý v prípade, že obrana hrá aktívny predskok, musí po „handoff" odovzdávke urobiť najskôr rýchly krok smerom ku košu, aby následným proti pohybom znemožnil svojmu obrancovi stihnúť zastaviť hráča č.2

 

 

Obr. 5

V prípade aktívnej obrany, obranca hráča č.5 zastavuje skokom pohyb hráča č.2 a zároveň jeho obranca ide rovnakou cestou, nastávajú tri možnosti riešenia v závislosti na HČJ hráča s loptou.

  1. priama prihrávka hráča č.2 na rolujúceho hráča(ideálne riešenie)
  2. jeden vyťahovací driblink a prudká prihrávka na hráča č.1, ktorý podľa reakcie obrany zakončuje, atakuje vymedzené územie prihrávkou na hráča č.5, alebo využíva driblinkový nájazd do vymedzeného územia
  3. hráč č.2 prekonáva preskakujúceho hráča driblinkom a distribuuje loptu ostatným spoluhráčom, alebo zakončuje sám

  

Obr. 6

V prípade smerovania hráča č.2 jeho obrancom do jednej zo strán, stavia hráč č.5 clonu v postavení zádami do obranou, pričom spojnica jeho chodidiel je rovnobežkou s koncovou čiarou.

  1. Obranca X2, nedovolí hráčovi driblovať' do stredu ihriska, v tomto prípade je útočník s loptou trpezlivý a čaká na správne postavenie clony od hráča Č.S, útočí smerom na kôs a viaže na seba obrancu XS. Hráč Č.S roluje na čí aru TH, kde dostáva najčastejšie prihrávku o zem
  2. Obdobné riešenie nastáva, ak obranca X2 nepustí svojho útočníka do využitiaspätného "pick and roll". Ďalšia spolupráca hráčač.5 je po obdržení prihrávky s hráčom č.1, pretože výpomoc maže prísť od jeho obrancu

 

Vo väčšine týmov je najlepším hráčom v riešení kombinácie "pick and roll" rozohrávač.Ak chceme aby náš ústredný hráč mal útok vo váčšej miere pod svojou kontrolou využijeme opciu s roztažením hráčov č.2. a č.3. (obr.7 , 7a)

Obr. 7

Pri tejto opcii hráč č.1 má možnosť' pri chybe obrany priamo atakovať kôs po predchádzajúcej odovzdávke od hráča č.5., to však je len bonusová situácia, naktorú musia hráči myslieť, lebo nám zaručuje jednoduchý kôs. Zmyslom tejto varianty je zaclonenie hráča č.2, ktorý využíva dlhšiu dráhu na uvoľnenie do vymedzeného územia, kde je prvá možnosť' ľahkého koša...clonu medzi hráčmi č.1 a č.2 90% týmov v Českej republike preberie, tým získava výhodu hráč č.1 ,ktorý sa prudko otáča a hraje„handoff“odovzdávku s hráčom č.5

Obr. 7a

Priamu opciu "pick and roll" na rozohrávača využívame v prípade, že sa nedá prihrať na hráčov č.4 a č.5, alebo ako prekvapenie obrany, ktorú musíme udržať v permanentnom tlaku, aby sa nemohla sústrediť len na jednu opciu. Útočné riešenia v tejto kombinácii sú opäť' v závislosti od hráča, ktorýstavia clonu (rolovanie, odskakovanie za trojku "pop out", dveclony po sebe)

 

Obr. 8

V úvode som zmienil aktivitu na strane pomoci, je potreba hráčom vštepovať dôležitosť precízneho prevedenia činnosti aj na strane pomoci, lebo od nej saodvíja úspešné riešenie celej kombinácie. Obrana sa sústredí na silnú stranu, čoho využije hráčč.5 a driblinkovým prenesením hry hraje "hand-off“ s hráčom č.3, pričom všetky pravidlá, ktoré sme maliv predchodzích kombináciách medzi hráčmi č.2 a č.5 zostávajú dodržané.

  

Využitie strelca po výbehu cez dve nebo tri clony, je možné v situácii znázornenej na obr. 9, 9a, 9b. Túto strelu však volíme len v prípade, že sa náš hráč na pozícii krídla uvoľní do volnej strely, v opačnom prípade je znovu postavená clona na hráča s loptou. Hráč č.1 po prihrávke na hráča č.5 „hand off“ odovzdávkou si preberá loptu späť a nasleduje clona hráča č.3 na hráča č.2, ktorý pokračuje do výbehu cez clony od hráčov č.4.a č.5. Hráč č.1 má možnosť využiť v prípade chybného riešenia prvej clony, hráča č.3 v dolno postavení. Ak nie, pokračuje systém výbehom a prihrávkou na hráča č.2, s následnou clonou na hráča s loptou.


Veľa trénerov rieši útočné situácie v časovej tiesni zahratím kombinácie „pick and roll". Ak však máte v týme hráča, ktorý je výnimočný v hre 1/1 z driblinku, tak máte možnosťvyužiť situáciu ako na obr. 10.
Pivoti po prekrížení vybiehajú smerom k rozohrávačovi s cieľom zahrať „pick and roll", tesne pred ním sa zastavujú a idú stav ať clonu pre hráčov č.2. a č.3, ktorý vybiehajú do pozície za trojkový oblúk. Súčasne s postavením clony, hraje hráč č.1 aktívne do svojhoobrancu.
Hráči č.4a č.5 si vytvárajú koridory prihrávky , za predpokladu, že ich obrancovia vypomáhajú na hráča č.1. Zakončenie je priamo od hráča č.1, alebo strela bez driblinku od hráča, ktorého rozohrávač uvoľní.
Systém je hrateľný nie len na stranu hráča č.5,ale využitie má aj cez hráča č.4. V tomto prípade využijeme clonu na hráča s loptou nie do rolovania, ale hráč.č4 odskakuje za trojkový oblúk (pop-out). V útočnom systéme je možnosť vytvoriťveľa ďalších mini kombinácii, ktoré